💠 نگاهی به جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از طلاق در حقوق ترکیه


 
�مقاله:
💠 نگاهی به جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از طلاق در حقوق ترکیه

🖊نگارنده: حمید والائی (وکیل پایه یک دادگستری- عضو گروه وکلای ایران و ترکیه)
Hamid.valai@gmail.com
 
📌 منتشر شده در �صلنامه �رهنگی و اجتماعی "آیدین گله جک"، شماره 7، زمستان 1397. (تبریز)
 
 
🔶مقدمه:
 جبران خسارات طلاق یکی از حقوق مسلم زوجین است  است که در قانون مدنی ترکیه به شماره 4721 به رسمیت شناخته شده است. بحث در خصوص خساراتی است است که بعد از طلاق توسط یکی از زوجین مورد مطالبه قرار می گیرد . البته برای قبول دعوی مذکور و صدور حکم لازم در آن خصوص، می بایست شروط گ�ته شده در قانون وجود داشته باشد.
در قانون مدنی ترکیه در ماده 174 در این خصوص عنوان گردیده است:
"طر� بی تقصیر و یا دارای تقصیر کم می تواند منا�ع بال�عل یا ممکن الحصول را از شخصی که سبب طلاق گردیده است و مقصر شناخته شده است، به صورت خسارات مادی مورد مطالبه قرار دهد.
طر�ی که به سبب ات�اقاتی که منجر به طلاق گردیده، حقوق �ردی اش تحت الشعاع قرار گر�ته است، از طر� دیگر که مقصر می باشد، می تواند مبلغ مشخص و مناسبی را به عنوان خسارات مادی و معنوی مورد مطالبه قرار دهد. "
بدین جهت، شروطی که سبب مطالبه خسارت مادی می باشند با شروطی مربوط به خسارت معنوی از برخی جهات نسبت به همدیگر مت�اوت می باشند.
زمانی که جبران خسارات مادی توسط یکی از زوجین مورد مطالبه قرار می گیرد علاوه بر تحقق شروط گ�ته شده در قانون می بایست شخص مطالبه کننده یا بی تقصیر در طلاق باشد و یا اینکه دارای تقصیر کمتری نسبت به طر� دیگر باشد و همچنین در خصوص مطالبه خسارات معنوی نیز، هر یک از زوجین که خسارات معنوی را مورد مطالبه قرار می دهد می بایست حقوق وی در چنان حملات شدیدی قرار گر�ته و مورد تضییع قرار گیرد که دادگاه با اقناع وجدانی حاصله، اقدام به صدور رای نماید.
زمانی که هر ازدواجی منتج به طلاق می گردد اگر در عقد �یمابین شرایطی وجود داشته باشد، طر� مقابل می تواند بر اساس شروط گ�ته شده از شخصی که عامل و سبب طلاق گردیده است، خسارت مادی و معنوی مطالبه کند. 
 
کانال تلگرام "گروه وکلای ایران و ترکیه"
⭕� @Turkiranlawyers
 🔺 https://telegram.me/turkiranlawyers
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.