جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان چایپاره برگزارشد.


به گزارش چورس نیوز، جلسه انجمن کتابخانه های چایپاره به ریاست محمدی ایروانلو �رماندار و اعضای انجمن در سالن اجتماعات �رمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو ضمن تقدیر وتشکر از Ù�عالیت های انجام شده انجمن Ú¯Ù�ت، Ù�عالیت انجمن کتابخانه های شهرستان چایپاره  Ù†Ø³Ø¨Øª به بیشتر شهرستانها ÛŒ استان برابر آمارها  Ø§Ø² شرایط مطلوبتری برخوردار است  Ú©Ù‡ خود ماحصل  ØªÙ„اش Ùˆ Ù�عالیت اعضا Ù…ÛŒ باشد ÙˆÛŒ Ú¯Ù�ت  Ø¨Ø§ÛŒØ¯ تمامی تلاش خود را برای Ù�رهنگ سازی مطالعه کتاب بکار بگیریم Ùˆ در این راستا ضروری است  Ø§Ø²ØªÙ…امی ظرÙ�یت های موجود شهرستان  Ø§Ø³ØªÙ�اده شود


رئیس انجمن کتابخانه های شهرستان در ادامه اÙ�زود، متاسÙ�انه امروزه شاهد استÙ�اده بیشتر اÙ�راد جامعه از شبکه های اجتماعی هستیم واین امر مسئله کتابخوانی د ر جامعه Ù�علی ما را با چالش های اساسی روبرو ساخته Ú©Ù‡ یکی از بازتاب های منÙ�ÛŒ آن  Ú©Ø§Ù‡Ø´ قابل توجه  Ø³Ø±Ø§Ù†Ù‡ مطالعه در کشور است  ÙˆÛŒ در ادامه Ú¯Ù�ت  Ú¯Ø§Ù… اول در نهادینه کردن Ù�رهنگ مطالعه  Ø®Ø§Ù†ÙˆØ§Ø¯Ù‡ ها هستندکه رکن وپایه اصلی Ù�رهنگ سازی هستند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.