*دیدارامام جمعه �راهان ومسئول اداره تبلیغات بامربیان و�عالان قرآنی شهرستان �راهان درد�ترامام جمعه*

این جلسه در د�تر امام جمعه وبا حضور مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان با مربیان و�عالان قرآنی شهرستان برگزار ودرباره مشکلات قرآنی شهرستان بحث وگ�تگو شد وامام جمعه محترم دراین دیدار قول مساعد جهت برطر� شدن مشکلات را ارائه نمودند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.