زیبایی انسان

اﺳﺘﺎﺩﯼ �ﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩ�ﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ: به نظر ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ �ﻧﺴﺎﻥ ﺭ� ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ�ﻨﺪ؟

ﻫﺮﯾ� ﺟﻮ�ﺑﯽ ﺩ�ﺩﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ: ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭﺷﺖ.
ﺩﻭﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﻗﺪﯼ ﺑﻠﻨﺪ. ïº©ï¯¾ï®•ïº®ï¯¼ ﮔﻔﺖ: ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻔﺎﻑ ï»­ ﺳﻔﯿﺪ.
ﺩﺭ ïº�ﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ïº�ﺳﺘﺎﺩ، دو کاسه کنار شاگردان گذاشت Ùˆ Ú¯Ù�ت: به این دو کاسه نگاه کنید. اولی از طلا درست شده است Ùˆ درونش سم است Ùˆ دومی کاسه‌ای Ú¯Ù„ÛŒ است Ùˆ درونش آب گوارا است، شما از کدام کاسه می‌نوشید؟ Ø´Ø§Ú¯Ø±Ø¯Ø§Ù† یک‌صدا جواب دادند: از کاسه Ú¯Ù„ÛŒ.
استاد گ�ت: ﺯﻣﺎﻧﯽ �ﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭﻭﻥ کاسه‌ها ﺭ� در نظر گر�تید، ﻇﺎﻫﺮ آنها ﺑﺮ�‌یتاﻥ ﺑﯽ�ﻫﻤﯿﺖ ﺷﺪ. آدمی هم همچون این کاسه است. آنچه که آدمی را زیبا می‌کند درونش و اخلاقش است. باید سیرتمان را زیباکنیم نه صورتمان را.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.