سومین جلسه کمسیون مبارزه باقاچاق کالا وارزشهرستان چایپاره برگزارشد

بنابه این گزارش محمدی ایروانلو با اشاره به اینکه شهرستان چایپاره شهرستان مرزی  نیست بحث قاچاق نسبت به شهرستان های هم جوارآمار نسبتا پائینی دارد ولی شرایط جغراÙ�یایی این شهرستان طوری است Ú©Ù‡ محصور بین شهرستان های مرزی بوده Ú©Ù‡ مسئله ترانزیت کالا های قاچاق مطرح Ù…ÛŒ باشد.جاده ارتباطی حمزیان به عنوان جاده امن حمل کالاهای قاچاق بوده Ùˆ به علت عدم وجود پاسگاه در این مسیر قاچاقچیان تمایل زیادی به استÙ�اده ازاین مسیر برای حمل کالاهای خود دارند.

همچنین درادامه سرهنگ حقی Ù�رمانده نیروی انتظامی شهرستان دراین جلسه با بیان این نکته  Ú©Ù‡ قاچاق کالا Ùˆ ارز ازآÙ�ت های بزرگ برای اقتصاد وتجارت سالم داخلی کشور Ù…ÛŒ باشدو اقدامات پیشگیرانه Ùˆ Ù�رهنگی را در امر مبارزه با قاچاق مهم Ùˆ اساسی تلقی کردند Ùˆ راز موÙ�قیت در این مسیر را پیشگیری از این عوامل دانستند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.