همزمان دهه �جر و ایام شهادت حضرت �اطمه زهرا(س) مزاسم عزاداری وس�ره �اطمی برگزارشد.

همزمان با ایام دهه Ù�جر Ùˆ ایام  Ø´Ù‡Ø§Ø¯Øª حضرت Ù�اطمه زهرا(س) برابر سنت سال های گذشته در مسجد روستای زنگلان علیا ازتوابع بخش حاجیلار شهرستان چایپاره سÙ�ره اطعام Ù�اطمی Ùˆ عزاداری با حضور جمعی از اهالی روستا به همت دارالقرآن الرضا(ع) Ùˆ با حضور محمدی ایروانلو Ù�رماندارچایپاره Ùˆ اعضای شورای اداری برگزارشد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.